Γυναικεία ΔυναμικήΤο σχέδιο δράσης «Γυναικεία Δυναμική - Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής
εξέλιξης» στοχεύει στην υποστήριξη άνεργων γυναικών που επιδιώκουν την βελτίωση των προσόντων
τους για να προωθηθούν στην αγορά εργασίας ή για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,
καθώς και εργαζόμενων γυναικών (αυτοαπασχολούμενων & μελών γυναικείων συνεταιρισμών) που
θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους. Η διάρκεια του σχεδίου δράσης είναι από τον Μάρτιο του 2005 μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2006. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων γυναικών είναι 948 και καλύπτει το
σύνολο της Περιφέρειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Οι κεντρικοί στόχοι του σχεδίου δράσης συνοψίζονται στα εξής:

Ανάπτυξη ενός δικτύου δομών υποστήριξης των γυναικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συντονιστή το Κέντρο Εργάνη και αντένες σε πιστοποιημένες δομές, που στοιχειοθετούν την απαιτούμενη από τον κανονισμό του προγράμματος εμπειρία. Παράλληλα θα λειτουργήσουν και κινητές μονάδες σε περιοχές της υπαίθρου ή του ορεινού όγκου κάθε νομού ή σε αστικά κέντρα όπου δεν υπάρχουν ακόμη σταθερές δομές.

Συνεργασία και συνέργεια με θεσμικούς φορείς για την προώθηση στην απασχόληση και στην αυταπασχόληση ή ακόμη και την παραπομπή στην προκατάρτιση ή την κατάρτιση

Διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης των γυναικών σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Παράλληλα διερεύνηση των αναγκών των επιχειρηματιών της περιφέρειας ώστε να αντιστοιχιστούν οι ανάγκες τους με τις δυνατότητες των ωφελουμένων από το σχέδιο δράσης.

Προώθηση των θεμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης των γυναικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εργοδοτών της περιφέρειας.

Ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με φορείς της περιφέρειας (π.χ. ΚΕΤΑ, Τράπεζες, Επιμελητήρια κλπ), των εργοδοτών (Συνδέσμους και Συλλόγους Εργοδοτών, Ομοσπονδίες Εργοδοτών κλπ) με στόχο την ευαισθητοποίησή τους, τη διαρκή ενημέρωσή τους αλλά και την επεξεργασία κάποιων καινοτόμων κοινών ενεργειών προς όφελος των ομάδων στόχου της δράσης.

Δικτύωση με αντίστοιχες Δομές, Κέντρα, Οργανισμούς και Δίκτυα από την Περιφέρεια, αλλά και άλλες περιφέρειες της Χώρας, ώστε να υπάρξει ένας ανοιχτός ορίζοντας συνεργειών, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών καθ όλη τη διάρκεια του έργου.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι ενέργειες του σχεδίου δράσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

Α. Δράσεις συμβουλευτικής
Οι δράσεις συμβουλευτικής (κατηγορία Α) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου δράσης είναι οι εξής:

Α) Προσέγγιση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Ενεργοποίηση των ωφελούμενων γυναικών
Β) Ενέργειες Συμβουλευτικής Στήριξης

1.Υποδοχή - Διερεύνηση / καταγραφή αναγκών, σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης
2.Συμβουλευτική στήριξη σε θέματα αναζήτησης απασχόλησης
3.Συμβουλευτική υποστήριξη εργαζομένων γυναικών
4.Συμβουλευτική στήριξη ως προς την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου
5.Πληροφόρηση, συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοργάνωσης κα της δημιουργίας συνεταιρισμών γυναικών
6.Εξειδικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική για γυναίκες κοινωνικά αποκλεισμένες - ψυχοκοινωνική στήριξη
7.Νομική υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα οικογενειακού, εργασιακού και εμπορικού δικαίου

Γ) Πληροφόρηση για προγράμματα εκπαίδευσης / κατάρτισης, δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και απασχόλησης, επιδοτήσεις / χρηματοδοτήσεις.
Δ) Παρακολούθηση ωφελουμένων κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Η βασική καινοτομία και το κύριο ενδιαφέρον στο σχέδιο δράσης είναι η σύνδεση του έργου της συμβουλευτικής με προγράμματα προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Καταρχήν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο επιδοτεί Νέες Θέσεις Εργασίας, Προγράμματα Εργασιακής Εμπειρίας, και Νέες Ελεύθερες Επαγγελματίες. (πληροφορίες: www.oaed.gr )
Επίσης θα υπάρξει σύνδεση με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση τους από τις συμβουλευόμενες.

Β. Οι ενέργειες προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης
Οι ενέργειες προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης (κατηγορίας Β), είναι συνοπτικά οι εξής:
1.Ενημέρωση και πληροφόρηση μέσω του τύπου
2.Δημιουργία πληροφοριακών πακέτων για την ενημέρωση των ωφελουμένων
3.Εντυπη ενημέρωση-πληροφόρηση προς τις γυναίκες της περιφέρειας
4.Κινητοποίηση Δικτύου Εθελοντών - Μεντόρων για να καλυφθούν οι ανάγκες των επωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης, Δημιουργία Νομαρχιακών Μητρώων Μεντόρων, Υλοποίηση Προγραμμάτων Mentoring
5.Εργαστήρια και ειδικές ενέργειες για την κινητοποίηση πυρήνων γυναικών στην ύπαιθρο
6.Δημιουργία Club ανέργων & δικτύων ανέργων
7.Σύνδεση και δικτύωση με όλες τις δομές που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν μέσα από άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά πλαίσια είτε από το Γ ΚΠΣ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες
8.Δημιουργία ενός συνεχούς φόρουμ των φορέων της Περιφέρειας που προωθούν τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα
9.Τελικό Συνέδριο διάδοσης των Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ανήκει στους Φορείς που θα φιλοξενήσουν κινητές μονάδες και θα υλοποιήσουν ενέργειες τύπου Β.

Στο Νομό Πιερίας 41 ωφελούμενες ολοκλήρωσαν τον 1ο Κύκλο Συμβουλευτικής και 33 από αυτές προωθήθηκαν σε προγράμματα Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage).

Σύντομα θα ξεκινήσει ο 2ος Κύκλος Συμβουλευτικής. Οι ωφελούμενες, που έχουν ήδη επιλεχθεί μετά από διαδικασία προκήρυξης, είναι 16 άνεργες γυναίκες. Στόχος αποτελεί η προώθησή τους στην Απασχόληση σε θέσεις Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
Κα Αναστασιάδου Ελένη
Τηλ. επικοινωνίας: 2351047312Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο