Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
01/02/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερική Σύμπραξη» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» για ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, να συμμετάσχουν στο έργο «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
14-2-2013
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α. ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α..
11/01/2013
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως εταίρος της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ που είναι δικαιούχος του έργου «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» ΚΑΛΕΙ υποψήφιους αναδόχους για την εκτέλεση ενεργειών ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο δράσεων της ενταγμένης πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» με κωδικό MIS 380432 στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
01-03-2013
2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ (2007-2013) «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» .
11/02/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που απευθύνεται σε θεατρικούς οργανισμούς, μουσικά σχήματα και λοιπά καλλιτεχνικά σχήματα  που πρόκειται να περιοδεύσουν και έχουν την δυνατότητα να δώσουν παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο  του Δίου κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου 2013.
12-04-2013
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ».
23-04-2013
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ 06.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313.
21-05-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
25-06-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
25-06-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ.
28-8-2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
28-8-2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δράσεις συμβουλευτικής.
11-09-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το συντονισμό του έργου «LRED Net: Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions», στο πλαίσιο του Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”.
> Παλαιότερες Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
11-2-2014
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EPI BLACK SEA BASIN 2014-2020.
13-02-2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός: Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις» του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ».
22-11-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ LRED-NET (BSB JOP).
18-2-2014
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α. ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α..
08-04-2014
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ».
08-11-2013
Πρόσκληση για την Επιλογή  Αναδόχου/Τοπικού Εμπειρογνώμονα που θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή 3 ασκήσεων με στόχο την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη (Local Economic Development-LED) μέσω εφαρμογής της μεθοδολογίας PACA-Participatory Appraisal of Competitive Advantage (Συμμετοχική Εκτίμηση Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) στο πλαίσιο του έργου «Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions “LRED Net”» στο πλαίσιο του Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007-2013”.
11-11-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψηφιακές εκτυπώσεις εκδόσεων σχετικές με τα εργαλεία Συμμετοχικής Εκτίμησης του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  (PACA).
25-04-2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μεταφράσεων εντύπων και διερμηνείας έργου σχετικές με τα εργαλεία Συμμετοχικής Εκτίμησης του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  (PACA) στο πλαίσιο του έργου «Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions "LRED Net"» στο πλαίσιο του Joint Operational Programme "Black Sea Basin 2007-2013".
15-04-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Facilitator - Animator Κοινού Μεθοδολογικού Υπόβαθρου Καθορισμού Εμβληματικών Ορεινών Όγκων» του διακρατικού  έργου «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων-network of Emblematic Mediterranean Mountains», του Μέτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργασία του προγράμματος Leader (Άξονας 4 του ΠΑΑ).
17-06-2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες επικοινωνίας και προώθησης σχετικές με τα εργαλεία Συμμετοχικής Εκτίμησης του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  (PACA) στο πλαίσιο του έργου «Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions "LRED Net"» στο πλαίσιο του Joint Operational Programme "Black Sea Basin 2007-2013".
21.10.2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
24.10.2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ.
31.03.2015
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α.
ÔÇÓ ÔÏÐÉÊÇÓ ÄÑÁÓÇÓ (Ï.Ô.Ä.) ÐÉÅÑÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ Á.Å.  Ï.Ô.Á..
11/05/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Π.Α.Α.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013).
21-05-2015
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ».
22/05/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ.
8/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 33 "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ".
18/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων - Νetwork of Emblematic Mediterranean Mountains», του Μέτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργασία του προγράμματος Leader (Άξονας 4 του ΠΑΑ).
18/6/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων - Νetwork of Emblematic Mediterranean Mountains», του Μέτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργασία του προγράμματος Leader (Άξονας 4 του ΠΑΑ).

03.07.2015
Υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια 5ης προκήρυξης.
28-7-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Μέτρου 421α -Διατοπική συνεργασία - του προγράμματος Leader (Αξονας 4 του ΠΑΑ).
16-9-2015
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη σύνταξη Marketing Plan του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας ''Πολιτιστικό Καλεντάρι της Π.Κ.Μ.'' στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER.
23-11-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή αναδόχου για τη διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών με ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 431.5 - Ενέργειες Επιμόρφωσης, του τοπικού προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.
14-08-2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες.
03-8-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή αναδόχου για τη Δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου.
9-6-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  την 6 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. (16ης Οκτωβρίου 17Β).
01-8-2016
Η Πιερική Αναπτυξιακή στο πλαίσιο συγγραφής του τοπικού προγράμματος Leader Πιερίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει ή να επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρίας προκειμένου να καταγράψει-εφ’ όσον επιθυμεί- κάθε ιδέα και σκέψη που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
19/12/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Εmblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence - EMbleMatiC.
28-4-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ανάλυσης της εμβληματικής διάστασης των εννέα (9) περιοχών που συμμετέχουν στο έργο «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence - EmbleMatiC» και είναι μέλη του Δικτύου Εμβληματικών Μεσογειακών Όγκων».

19-6-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚTΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α..
26-9-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020».
20-7-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008.
31-3-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence - EMbleMatiC.
5-5-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση τριών Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Πιερίας».
22-6-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
27-11-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Εmblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence - Emblematic.
4-4-2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου  «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence - EmbleMatiC».
18-4-2018
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/ LEADER.
11-5-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.
14-5-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.-Ο.Τ.Α.
21-5-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE - EMbleMatiC
01-6-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.
12-6-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 19.2 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23-7-2018 KAI ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ).
27-6-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 19.2 (ως προς την περιοχή εφαρμογής Υποδράσεων 19.2.4.4 και 19.2.4.5).
03-7-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
05-07-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 19.2 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 14-09-2018).
28-08-2018
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 19_2  (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 12-10-2018).