Αποτελέσματα Έργων


Τοπικό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II


ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1996 - 2001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.931.775.205 δρχ.(5.669.186 Ευρώ)

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Κ.Π. LEADER II, τόσο αυτές της αρχικής έγκρισης όσο και αυτών που προέκυψαν από την ανακατανομή, ακολούθησαν τους στόχους του τοπικού προγράμματος.
Σε επίπεδο συμβάσεων υλοποιήθηκαν όλα τα έργα που εντάχθηκαν (52 έργα και 5 ενέργειες κατάρτισης).
Οικοτουριστική Ανάπτυξη Ορεινού 'Oγκου Ολύμπου

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1998 - 2001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 469.951.874 δρχ. (1.379.169,11 Ευρώ)

Το έργο που υλοποιήθηκε αφορά την οικοτουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Ολύμπου με παρεμβάσεις που εντάσσονται σε έναν συνολικό και διατομεακό σχεδιασμό.

Διάφορες Ενέργειες, Ημερίδες, Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1999 - 2003
Εκπόνηση Μελέτης στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Leader+ & άλλες Μελέτες
Ευρωπαϊκό Έργο REASURE (ALTENER, 4.1030/Ζ/01-056/2001)
Κατεβάστε τον Απολογισμό
Κατεβάστε τον Απολογισμό
Κατεβάστε τον Απολογισμό
Κατεβάστε την έκθεση κλεισίματος
Κατεβάστε τον Απολογισμό