1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους): α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) και β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.
Δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επενδύσεις για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, σε επιλεγμένους ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΑ και ΙΒ της πρόσκλησης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 15/09/2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 17/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Αναλυτικά την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


21.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ