1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER.

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης :  03/04/2019 – ώρα έναρξης: 13:00 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης     :  02/07/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Αναλυτικά την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν:

Πρόσκληση

Παράρτημα Ι Πρόσκλησης

Κατεβάστε τις δηλώσεις Ι_6, Ι_7, Ι_9, Ι_10 σε επεξεργάσιμη μορφή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Παράρτημα IΙ Πρόσκλησης

Κατεβάστε τις δηλώσεις Ι_6, Ι_7, Ι_9, Ι_10 σε επεξεργάσιμη μορφή ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Πρόσκλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠρόσκλησης

Κατεβάστε την Πρόσκληση και όλα τα Παραρτήματά της συγκεντρωμένα σε ένα συμπιεσμένο φάκελο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ