1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της προκήρυξης για  πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων (Νέα καταληκτική ημερομηνία 10/07/2020).

Αναλυτικά τα αρχεία που τροποποιούνται:

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης.