1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων, που αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής του φυσικού φακέλου/δικαιολογητικών (Νέα καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 25/08/2021).

Ειδικότερα:

Α. Στην ενότητα 7. Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων η παράγραφος ΙΙ διαμορφώνεται ως κάτωθι:

II. Μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β (2ος όροφος), Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί από Πέμπτη 12/08/2021 έως Τετάρτη 25/08/2021 και ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Β. Η ενότητα 8. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων διαμορφώνεται ως κάτωθι:
Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα 02/08/2021 και λήγει την Τετάρτη 11/08/2021 και ώρα 14:00.

Η προθεσμία παραλαβής από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. του φυσικού φακέλου/ δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση αρχίζει την Πέμπτη 12/08/2021 έως Τετάρτη 25/08/2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά τα αρχεία που τροποποιούνται:

  • 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων.