1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της προκήρυξης για  πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων στο ΠΣΚΕ (Νέα καταληκτική ημερομηνία 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00).

προσθήκη νέων ΚΑΔ ΚΕ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ όπως ακολουθούν:

– 56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

– 56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

– 56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης πρόσκλησης.