2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους και στην οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 19/05/2023, ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 24/07/2023, ώρα: 15.00

Αναλυτικά την πλήρη Πρόσκληση με τα Συνημμένα της και όλο το αναλυτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν:

Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Πρόσκληση

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2

Παραρτήματα Πρόσκλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ