5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης  Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».