ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ»Εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 5818/9-5-2006 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα  Κεντρικής
Μακεδονίας, νέα πράξη επιχορήγησης δράσεων Συμβουλευτικής, Δημοσιότητας, Ευαισθητοποίησης
και Δικτύωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της
απασχόλησης σε Αγροτικές Περιοχές του Ορεινού όγκου Πιερίων στο Νομό Πιερίας».


Το σύνολο δράσεων που πρόκειται να συμβάλλει στην ενθάρρυνση της επαγγελματικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας στο Νομό Πιερίας, εντάσσεται ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας του 'ξονα Προτεραιότητας 6, που αφορά στην «Ανάπτυξη ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών», του Μέτρου 11 για τις «Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ? Ε.Κ.Τ.».

Οι τρεις προβλεπόμενες δράσεις του έργου είναι οι Δράσεις Συμβουλευτικής, Δημοσιότητας -Ευαισθητοποίησης και Δικτύωσης.

Η Δράση Συμβουλευτικής περιλαμβάνει σύνολο ενεργειών με στόχο την υποστήριξη ανέργων, υποαπασχολούμενων, αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα των δήμων Ελαφίνας, Πέτρας, Πιερίων, Δίου και Λιτοχώρου, ώστε να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης και υποστήριξης.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται 660 Συνεδρίες εκ των οποίων 12 ομαδικές και 648 ατομικές, για τους τριανταέξι (36) ωφελούμενους.

Η Δράση Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης αφορά σε ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης με αποδέκτες τόσο ωφελούμενους όσο και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης στην περιοχή εφαρμογής.
Επιμέρους ενέργειες είναι οι δημοσιοποιήσεις, ανακοινώσεις και προσκλήσεις και η παραγωγή ενημερωτικού εντύπου και φυλλαδίων.

Στο πλαίσιο της Δράσης Δικτύωσης, περιλαμβάνεται η σύσταση ενός τοπικού δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων του Νομού, τοπικές επιχειρήσεις και ωφελούμενοι του προγράμματος με στόχο τη διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., με την εμπειρία της επιτυχημένης υλοποίησης προηγούμενων αντίστοιχων δράσεων, αποτελεί και αυτή τη φορά το φορέα εκτέλεσης της πράξης, που πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2007.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου δράσης εκ του οποίου, η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό έως και 80%, πρόκειται να ανέλθει στα 65.000 ευρώ.
Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ως εταιρία τοπικής ανάπτυξης δραστηριοποιείται στους τομείς καταγραφής, έρευνας και σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας.

Μέσω της αποτελεσματικής απορρόφησης και ορθολογικής αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων αλλά και προγραμμάτων, τα τελευταία χρόνια, ακολουθεί μια εύστοχη στρατηγική που επικεντρώνεται σε προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των πληθυσμών της ορεινής και ημιορεινής Πιερίας και στο φυσικό περιβάλλον.


Κατεβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο