ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη για την δημιουργία οδηγού μεταφοράς αποτελεσμάτων (replication transfer guide) έργου, από Εμπειρογνώμονα που θα ομαδοποιήσει τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους στις εμπλεκόμενες περιοχές και θα δημιουργήσει οδηγό μεταφοράς αποτελεσμάτων (replication transfer guide)», του έργου BSB Smart farming, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Black Sea».