2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER
Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/ LEADER)» ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Πρόσκληση προς αλιείς σε ενημερωτική συνάντηση και εκπαιδευτική ημερίδα του Σχεδίου «Αλιευτικός Τουρισμός» στις 04/05/2023

Πρόσκληση προς αλιείς σε ενημερωτική συνάντηση του Σχεδίου «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» στις 04/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER
Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας που αφορά την Παραγωγή (σχεδίαση και εκτύπωση) λευκώματος για το Φεστιβάλ Ολύμπου», (Δράση 4.4), στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαία Θέατρα» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας: «Μετάφραση κειμένων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αντίστροφα των απαιτούμενων εγχειριδίων, ερωτηματολογίων, εμπειρογνωμοσυνών, εντύπων» για την υλοποίηση των διακρατικών συνεργασιών: Α) «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030380875 και Β) Αειφόρες τεχνικές και εξοικονόμηση ενέργειας στον οινοποιητικό κλάδο «Green Vinum» Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030381070, του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ)

Ορισμός Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» /Μέτρου 8.3.3 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας_82/10/22-2-2023

TENDER PROCEDURE NOTICE FOR OFFER SUBMISSION FOR THE CONCLUSION OF SERVICE CONTRACT for the project: “Appointment of external expert for the service: “Οrganization of European workshops and field visits” for the organization and reporting European workshops and field visits (Action A.4.2), under the Action “Green Vinum: Sustainability Techniques and Energy Efficiency in the wine sector” of the “Rural Development Program of Greece 2014-2020 (RDP)”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα της υπηρεσίας που αφορά τη μελέτη καταγραφής και εντοπισμού δραστηριοτήτων (τότε και τώρα), (Δράση 2), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαία Θέατρα» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».