ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας»

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο: «Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ Νομού Πιερίας» με κωδικό MIS 5064429.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων, σαράντα (40) ωφελούμενων ανέργων της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας, με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» και «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 31.024,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

CPV 80500000-9: Υπηρεσίες κατάρτισης

CPV 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαγωνισμού θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β- Κατερίνη, 60133 την 26η/2/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 57/08-02-2021 αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.

Η με αρ. πρωτ. 57/08-02-2021 αναλυτική Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., www.pieriki-anaprtixiaki.gr

• Κατεβάστε την Περίληψη

• Κατεβάστε το Τεύχος Διακήρυξης 57_08-02-2021

• Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – *ΝΕΟ

• Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – *ΝΕΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – 19-2-2021