Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» στο πλαίσιο της Πράξης: «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση» με κωδικό MIS 5064838.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τα οποία θα οδηγήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων, για εξήντα (60) άτομα πρόσφυγες αιτούντες άσυλο της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 57.835,80 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
CPV 80500000-9: Υπηρεσίες κατάρτισης
CPV 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η διαδικασία διαγωνισμού θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β- Κατερίνη, 60133 την 19η/2/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 41/01-02-2021 αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.
Η με αρ. πρωτ. 41/01-02-2021 αναλυτική Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., www.pieriki-anaprtixiaki.gr

• Κατεβάστε την Περίληψη

• Κατεβάστε το Τεύχος της Διακήρυξης 41_01-02-2021