Δημοσιοποίηση επικαιροποιημένου Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων προτάσεων, με υπερδέσμευση,  στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης  με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020»  με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ.