«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2. Εκκίνηση / ενίσχυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Η εν λόγω παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης, για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας με αξιοποίηση νέων, καινοτόμων ιδεών. Στη βάση αυτή θα δοθούν κίνητρα για την ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που θα υποστηρίξουν με προτεραιότητα τη στόχευση της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης και τη στήριξη της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης.

Ωφελούμενοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (νέες επιχειρήσεις / νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής μορφής), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στους κλάδους ενδιαφέροντος της στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΚΤ, στην περιοχή παρέμβασης.

Ως κλάδοι ενδιαφέροντος ορίζονται οι τομείς της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, αλλά και των υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην περιοχή παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το Επιχειρηματικό τους Πλάνο (Business
Plan) σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
που θα εκδοθεί, το οποίο θα αξιολογηθεί, από αρμόδια επιτροπή του Ενδιάμεσου Φορέα (Ο.Τ.Δ.)., ως προς τη συνάφεια της δραστηριοποίησης με τις θεματικές προτεραιότητες που τίθενται στην πρόσκληση, την καινοτομία, την ρεαλιστικότητα / τεκμηρίωση των δαπανών, τη βιωσιμότητά του κ.ά.
Μετά την αξιολόγηση και έγκριση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών, οι
ωφελούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου, συστήνοντας την επιχείρησή τους.

Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν την χρηματοδοτική ενίσχυση που θα αφορά την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων μέχρι του ποσού των 15.000€ δυνάμει των διατάξεων του Καν.(ΕΕ)1407/2013 (DE MINIMIS).

Προϋπολογισμός: 135.000 €

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr