«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3. Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση.

Το έργο αφορά στην υποστήριξη ατόμων αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε δομές στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD – LEADER.

Ωφελούμενοι είναι πρόσφυγες/ άτομα αιτούντα άσυλο, διαμένοντα σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή παρέμβασης στην Τ.Κ. Μηλιάς Πιερίας αλλά και σε αυτόνομες κατοικίες στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD – LEADER

Στο πλαίσιο του υποέργου θα υλοποιηθούν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, τα οποία θα οδηγήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων.

Τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας θα είναι τρία (3), στα οποία θα συμμετέχουν συνολικά 60 άτομα σε τμήματα των 20 ατόμων το κάθε ένα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας επιπέδου αντίστοιχου της ελληνικής γλώσσας καθώς και εξετάσεις Α2 ή Β1 αγγλικής γλώσσας. Η εκτιμώμενη διάρκεια των σεμιναρίων είναι 350 ώρες.

Προϋπολογισμός: 108.000,00€

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr