Εκπαιδευτικά σεμινάρια του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader Αλιείας Ν. Πιερίας

Η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, με την υπ΄αριθμ. 622/08-09-2021 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις).
Η Πιερική Αναπτυξιακή προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε συμβούλους και μελετητές, για την αναλυτική παρουσίαση της πρόσκλησης και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής.

Καλείστε να δηλώσετε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας έως 24/9/2021 στο τηλέφωνο 2351027541 ή στο e-mail: pieriki@otenet.gr.