«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Η στρατηγική του επιχειρησιακού σχεδίου ΤΑΠΤΟΚ EKT έχει συμπληρωματικό και ενισχυτικό ρόλο ως προς τη στρατηγική του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ, καθώς εξυπηρετεί κοινά αποτελέσματα. Οι δυο στρατηγικές κινούμενες προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή προς στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας παράλληλα προς τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που μέσα από το ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ εστιάζουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, ενώ μέσα το ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου της περιοχής εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, και οι δύο στρατηγικές επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τονώνοντας παράλληλα την απασχόληση αλλά και την κοινωνική συνοχή.

Οι παρεμβάσεις του προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ-ΕΚΤ που αφορούν την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με δράσεις κατάρτισης, ενίσχυσης δεξιοτήτων, αναβάθμισης γνώσεων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, δρουν συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις του προγράμματος CLLD/LEAEDER που αφορούν στη στήριξη μικρού μεγέθους, ατομικών επιχειρήσεων αξιοποίησης τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα που χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα.

Οι παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER στήριξης μεταποιητικών επιχειρήσεων στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας μεταποιημένων γεωργικών/αλιευτικών προϊόντων, επιδιώκοντας την προώθηση τους σε νέες αγορές, την αύξηση της εξωστρέφειας και κατ’ επέκταση και της προστιθέμενης αξίας του τοπικά παραγόμενου προϊόντος, ενώ παράλληλα οι παρεμβάσεις στήριξης του τοπικού τουρισμού, βρίσκουν γόνιμο έδαφος, δεδομένου ότι η περιοχή, κυρίως εξαιτίας της μακριάς ακτογραμμής, του Ολύμπου και των παραδοσιακών οικισμών δέχεται ήδη μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ωστόσο, προκειμένου οι παραπάνω τομείς να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και στις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η δημιουργήσει η οικονομική κρίση, υφίσταται η αναγκαιότητα για τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση τους με όρους ποιότητας και εξοικονόμησης πόρων.
Αναφορικά με τις παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, η προτεραιότητα επιλογής των δράσεων αυτών καθορίζεται και από την επιλογή ενεργειών που άμεσα ή έμμεσα ενισχύουν ή /και υποστηρίζουν την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης

Περιοχή εφαρμογής του ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ-ΕΚΤ είναι η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ (CLLD/Leader) στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και αποτελείται από 55 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες οι οποίες ανήκουν στους τρεις (3) Καλλικρατικούς Δήμους: Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου, Πύδνας – Κολινδρού, εξαιρούμενης της πόλης της Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2. Εκκίνηση / ενίσχυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3. Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr