ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG IIICΤο πρόγραμμα INTERREG IIIC είναι ένα από τα τρία σκέλη της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας INTERREG III.

Το INTERREG III έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή 'Eνωση (EU) με την προαγωγή της διασυνοριακής (σκέλος Α), διεθνικής (σκέλος Β) και διαπεριφερειακής (σκέλος C) συνεργασίας.
Με το INTERREG IIIC, θα προωθηθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και άλλων δημόσιων αρχών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 'Eνωσης και των γειτονικών κρατών. Θα επιτραπεί στις περιοχές χωρίς κοινά σύνορα να συνεργαστούν στα κοινά προγράμματα και να αναπτύξουν δίκτυα συνεργασίας.

Οι συνεργασίες μέσω του INTERREG IIIC θα δώσουν πρόσβαση στην εμπειρία άλλων συμμετεχόντων στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και θα δημιουργήσουν συμπράξεις μεταξύ των προγραμμάτων «καλύτερης πρακτικής» και των κεντρικών προγραμμάτων του Διαρθρωτικού Ταμείου. Ο γενικός στόχος είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των οργάνων περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε μεγάλη κλίμακα και της συμμετοχής στην εμπειρία (δίκτυα) με διαρθρωτικό τρόπο.

Το πρόγραμμα INTERREG IIIC χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), ως τμήμα των Διαρθρωτικών Ταμείων και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς συνεργάτες του προγράμματος. Η περίοδος εφαρμογής είναι από το 2002 έως το 2006. 'Oλες οι δραστηριότητες πρέπει να περατωθούν έως το τέλος του 2008.
Η πλειοψηφία των διαθέσιμων κονδυλίων του ERDF για τη συγχρηματοδότηση έργων έχει διατεθεί. Καμία περαιτέρω ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα προωθηθεί.
Ο στόχος της λειτουργίας του προγράμματος PROGRESDEC είναι να ελεγχθεί εάν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Προοπτικής Χωροταξικής Ανάπτυξης (ESDP) έχουν εφαρμοστεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και/ή πώς οι τοπικές αρχές έχουν αναλύσει και έχουν μετατρέψει σε πρακτικά εργαλεία τις οδηγίες που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό έγγραφο.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση ανταλλαγής εμπειριών και η δοκιμή κοινών μεθόδων και οργάνων για σκοπούς εδαφικής διαχείρισης, ενισχύοντας κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα των τοπικών πολιτικών και στα πρακτικά όργανα.
Το PROGRESDEC είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων από την Ευρωπαϊκή 'Eνωση:

Συμμετέχοντες:

Ιταλία:
Περιφέρεια Λάτσιο
Περιφέρεια Πιεμόντε
Περιφέρεια Σικελίας

Ελλάδα:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ισπανία:
Περιφέρεια Ναβάρας
Δήμος Μαδρίτης

Γερμανία:
'Iδρυμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαρθρωτικού Σχεδιασμού (IRS) εκ μέρους της Περιφέρειας Βραδεμβούργου.

Ολλανδία:
Dienst Landelijk Gebied εκ μέρους της Επαρχίας Ουτρέχτης.


CU.T. (Cultural and Tourism Nets)


Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός : 266.100,00 euros

Επικεφαλής Εταίρος: Mountain Community Authority Castelli Romani e Prenestini, Ιταλία
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 58.700,00 euros
- Εταίρος 2: Nasursa, Ισπανία - Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 56.740,00 euros
- Εταίρος 3: Επαρχία Δοτσικού, Ελλάδα - Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 46.480,00 euros
- Εταίρος 4: Mountain Community Authority Dora Baltea, Ιταλία - Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 57.700,00 euros
- Εταίρος 5: Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε, Ελλάδα
- Συμμετέχουσα Αρχή στο RFO: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 46.480,00 euros
- Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 40.000,00 euros

Γενική περιγραφή:
Το έργο CU.T. επιδιώκει την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, τη μορφή τουρισμού δηλαδή που έχει ως κίνητρο βασικά πολιτιστικό - εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, προσκυνήματα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, καθώς και τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, του λαϊκού πολιτισμού και της τέχνης. Στόχος του έργου αυτού είναι η εύρεση κοινής μεθοδολογίας για την ενίσχυση και άνθηση του πολιτιστικού τουρισμού κυρίως περιοχών που παρουσιάζουν γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα (δίνοντας μεγαλύτερη σημασία σε ορεινές περιοχές), αλλά και περιοχών με λιγότερα μορφολογικά μειονεκτήματα ή περιοχών πλουσιότερων σε ελκυστικά θεάματα όσον αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά και στα φυσικό τοπία.

Συγκεκριμένα, σκοπός του CU.T. είναι:
- Η συνοπτική συλλογή πληροφοριών γιο τον πολιτιστικό τουρισμό των περιοχών που εμπλέκονται στο έργο.
- Να αξιολογήσει την αντίστοιχη εμπειρία των εταίρων στον σχεδιασμό εργαλείων και την αντιμετώπιση δυσκολιών και να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα πολιτικών που έχουν αναλυθεί σύμφωνα με το ESSP*.
- Η εφαρμογή δεικτών και καλύτερων πρακτικών στις επιμέρους μελέτες που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό και αφορούν, κατά περίπτωση, στην κάθε περιοχή που συμμετέχει στο έργο.
- Ανάλυση αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων εφαρμογών και παρουσίαση τους σης περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο RFO, με τη μορφή συνεισφοράς σης πολιτικές σχεδιασμού, οι οποίες σχετίζονται με την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και την εκπλήρωση των πολιτιστικών αναγκαιοτητών.

* ESSP (European Spatial Development Perspective): Ευρωπαϊκή Χωρική Προοπτική Ανάπτυξης. Το ESSP, αποτελεί ένα κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής που στοχεύει στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Προσδιορίζει μια σειρά πολιτικών δυνατοτήτων, οι οποίες οργανώνονται γύρω από λίγες δομικές έννοιες όπως τα ισορροπημένα αστικά συστήματα και νέες συσχετίσεις πόλης - υπαίθρου, η πρόσβαση στις υποδομές & τη γνώση, η καλύτερη προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες είναι από την φύση τους οριζόντιες σε ορισμένες εδαφικές κατηγορίες, όπως οι αγροτικές, οι παραθαλάσσιες και οι αστικές περιοχές.
Το ESSP έχει τρεις γενικούς στόχους:
1. Την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
2. Τη βιώσιμη ανάπτυξη και
3. Την ισορροπημένη ανταγωνιστικότητα για την Ευρωπαϊκή Επικράτεια


Οι Προβλεπόμενες αρμοδιότητες της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος


Ενημερωτικό Υλικό - Εργαλεία

Κατεβάστε την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος


CUT - Report 1st meeting Thessaloniki sept. 2006 - FV


PROGRESDEC - CU.T. - P02IT1 - Tecnical conditions


PROGRESDEC P02.IT1_CU.T. Convention Interpartenariale


PROGRESDEC_P02.IT1_CU.T_Approval_Letter Annex I


CUT final budget - Annex II