ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  (Κ.Υ.Ε.)


Η δημιουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) εντάσσεται στη δέσμη μέτρων και δράσεων που
περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' του Γ΄ ΚΠΣ, στη κατεύθυνση της εφαρμογής
του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, των αποφάσεων του Συμβουλίου της Λισαβώνας και της
Πράσινης Βίβλου για την Επιχειρηματικότητα και στοχεύουν,

-  στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη μείωση των εμποδίων στο επιχειρείν με τη δημιουργία σε κάθε
   Νομό των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών ως γραφείων ενιαίας εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών,
- στην υψηλού επιπέδου πολύπλευρη στήριξη και επαρκή πληροφόρηση της μικρής επιχείρησης μέσω των Κέντρων
    Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) στην έδρα  κάθε Περιφέρειας, με παραρτήματα σε κάθε Νομό,
- στη συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δημογραφίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  μέσω του
    Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
-  στη προώθηση του διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων μέσω του Εθνικού Συμβουλίου
    Ανταγωνιστικότητας,
-  στην πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης με την ίδρυση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων,
-  στην εισαγωγή καινοτομίας και νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
    καθώς και στην ενίσχυση και διεύρυνση της επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
-  στην ενίσχυση των οριζόντιων πολιτικών (δομές και εργαλεία υποστήριξης, επιχειρηματικές υποδομές, τεχνολογικά πάρκα,
    θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων, περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας κ.λ.π.),
_  στην προώθηση της περιφερειακής  ανάπτυξης και της σύγκλισης (μέχρι σήμερα, πάνω από το 75% του συνολικού
    προϋπολογισμού των εντάξεων στο ΕΠΑΝ περιλαμβάνει επιχειρήσεις εκτός Αττικής).

Με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η τόνωση της ικανότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και θέσεις απασχόλησης μέσα από τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση σύγχρονων δομών υποστήριξης και πρόσβασης στις αγορές.

Η βελτίωση και η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις σήμερα δραστηριοποιούνται σε ένα πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων σε συνδυασμό με τις διοικητικές διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να ταλαιπωρούνται από πολυάριθμες χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. Η επιβάρυνση αυτή αφορά πολύ περισσότερο τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες, δεν διαθέτουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να αντεπεξέλθουν.

Το πλέγμα των δομών που δημιουργείται σε όλη την Ελλάδα με τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών και τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με την αποκέντρωση της διαχείρισης (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ΕΦΔ) αποβλέπει στην αποκεντρωμένη υλοποίηση του προγράμματος, την αποτελεσματική παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας στις Ελληνικές Περιφέρειες και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης του επιχειρηματία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  (Κ.Υ.Ε.) στο Νομό Πιερίας

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. συμμετέχει με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας στην προγραμματική σύμβαση για την «Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) στο Νομό Πιερίας» μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.  Η σύμβαση λήγει την 31/09/2004, με πρόβλεψη για παράταση ενός έτους μετά τη λήξη τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 146.735,00 ευρώ.

Το ΚΥΕ θα λειτουργεί ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης με αντικείμενο το συντονισμό όλων των δημοσίων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης μιας επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή-επιχειρηματία.

Το ΚΥΕ θα αναλαμβάνει επίσης να ενημερώνουν με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο, όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές της περιοχής για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των προγραμμάτων Γ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και για το ισχύον εθνικό πλαίσιο κινήτρων ενισχύσεων (αναπτυξιακοί νόμοι κλπ.).

Το ΚΥΕ θα εγκατασταθεί σε ενιαίο χώρο εξοπλισμένο κατάλληλα, στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας (1ος όροφος), στον οποίο θα υποδέχονται τους υποψήφιους επενδυτές, θα τους ενημερώνουν και στη συνέχεια θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με όλες τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύστασης μιας εταιρίας και αδειοδότησης εγκατάστασης ή λειτουργία μιας επιχείρησης.

Η Πιερική Αναπτυξιακή αναλαμβάνει ως Φορέας Επίβλεψης να συμμετέχει στην επίβλεψη και εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) στο Νομό Πιερίας».

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου προσλαμβάνει δύο (2) στελέχη, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠ.ΑΝ.. Ο ένας συνεργάτης είναι μηχανικός και διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία ώστε να λειτουργήσει ως Συντονιστής Έργου, επιβλέποντας το έργο και ο άλλος οικονομολόγος για την παρακολούθηση του έργου. Η διάρκεια των συμβάσεων έργων είναι δύο (2) έτη.


Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο