Νέο Leader 2023-2027 Διαβούλευση για το νέο τοπικό πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Πιερίας

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ εδώ και 30 χρόνια αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα Leader στην Πιερία.

Μετά από 5 πετυχημένες εφαρμογές (Leader I, Leader II, Leader+, Άξονας 4, Leader/ΤΑΠΤοΚ) από το 1992 έως και σήμερα, η Πιερική Αναπτυξιακή ετοιμάζεται να υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για να διεκδικήσει για μια ακόμη φορά τη χρηματοδότηση ενός τοπικού προγράμματος LEADER για την Πιερία, μέσω της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ως περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος προτείνεται το σύνολο του νομού Πιερίας. Eιδικότερα:

 • Aπό την περιοχή παρέμβασης εξαιρείται μόνο η εντός σχεδίου περιοχή της πόλης της Κατερίνης (πληθυσμός άνω των 15.000 κατοίκων).
 • Η εκτός σχεδίου περιοχή γύρω της πόλης της Κατερίνης είναι περιοχή παρέμβασης του προγράμματος
 • Στην πόλη της Κατερίνης σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης επιτρέπεται η υλοποίηση άυλων πράξεων ή πράξεων που αφορούν μόνο σε αγορά εξοπλισμού και δεν αφορά σε κτηριακές υποδομές υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά παρέχουν οφέλη κυρίως στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.

LEADER

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, πρόκειται για μια μέθοδο δραστηριοποίησης και υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες και όχι για μια παγιοποιημένη σειρά μέτρων προς εφαρμογή.

Οι βασικές αρχές στην εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER είναι:

 • η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στην περιοχή,
 • η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατηγικών,
 • οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) οι οποίες αποτελούν σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,
 • οι ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις,
 • η δικτύωση,
 • η συνεργασία,
 • η καινοτομία.

Οι ανάγκες σε μία αγροτική περιοχή είναι πάρα πολλές, ωστόσο στο πλαίσιο μιας τοπικής στρατηγικής LEADER, αυτή μπορεί να συμβάλλει στις τοπικές ανάγκες μέσω των παρακάτω επτά (7) θεματικών στόχων:

 • Ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονομίας (μεταποίηση και αγροδιατροφή)
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής (τουρισμός)
 • Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών / προσφύγων
 • Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
 • Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας.

ΜΕΣΩ LEADER ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων

1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων

1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα

1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου

1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας & κυκλικής οικονομίας

Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000 € για όλες τις παρεμβάσεις εκτός της 1.1 που ανέρχεται σε 400.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις εκτός της 1.1 και της 1.7 που το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 65%.

2. Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού

2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1ο γενή τομέα

2.2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1ο γενή τομέα

2.3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3ο γενή τομέα

Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100%

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3. Παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού

3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί) χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.α.

3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών.

4. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας

4.2 Eνίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας

5. Παρεμβάσεις για τη διατήρηση & βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

6. Παρεμβάσεις για την προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών (θέσεις θέας κ.λ.π.)

6.2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000 € και 20.000 € για άυλες πράξεις για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις, εκτός της 5.1 που ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 20.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης έως 100% για μη παραγωγικές επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή βάσει του ΓΑΚ για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, εκτός από την 5.1 που ανέρχεται σε 75%.

7. Δικτύωση και συνεργασία

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων

7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή /και ΜΚΟ για την κοινωνική ή /και πολιτιστική ή/και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

7.3 Έξυπνα χωριά: Συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμα ανάπτυξη των χωριών

Μέγιστος προϋπολογισμός 40.000 € για άυλες πράξεις και 400.000€ για υποδομές.

Ποσοστό ενίσχυσης έως 90% για την υποπαρέμβαση 7.1 και έως 100% για τις υποπαρεμβάσεις 7.2 και 7.3.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr