4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α. ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα:
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ενημερωτικό Υλικό
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Χαρτης Leader
Χαρτης Περιοχών Προγραμμάτων ΠΑΑ
Νομοθεσία
KAN 1698_05
KAN_259-2008
KAN_1290-2005
KYA 401_30 03 2010_ΦΕΚ_355
KYA ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1η Τροποποίησης-ΦΕΚ Β 894-22-06-2010
KYA ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΚ Β 670 - 10-04-2009
Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε φάκελο
ΚΑΝ 800_2008
ΚΑΝ 1975-2006
Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα
Αναμορφωμενη Προταση Δεκέμβριος 2013
Κριτήρια Επιλεξιμότητας - Επιλογής
Κριτήρια
Πίνακας Τιμών Μονάδας
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ LEADER 2013
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Υπεύθυνη Δήλωση Επενδυτών
Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
Εμπειρογνωμοσύνες
Τ.Σ.Π.Τ.  για Εστίαση εκτός Παραδοσιακών Οικισμών
Τ.Σ.Π.Τ. για Εστίαση εντός Παραδοσιακών Οικισμών
Τ.Σ.Π.Τ. για Βιοτεχν - Οικοτεχν.
Τ.Σ.Π.Τ. για Διανυκτέρευση εκτός Παραδοσιακών Οικισμών
Τ.Σ.Π.Τ. για Διανυκτέρευση εντός Παραδοσιακών Οικισμών
ΕΜΠΕIΡOΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER
Φάκελος Υποψηφιότητας
(μπορείτε να κατεβάσετε το Φάκελο Υποψηφιότητας σε αρχεία Word και Excel για επεξεργασία)
L312,L313

WORD
EXCEL


Επιτροπές Αξιολόγησης-Ενστάσεων-Πιστοποίησης

Ορισμός Επιτροπών Αξιολόγησης προτάσεων- Εξέτασης Ενστάσεων δυνητικών δικαιούχων

Ορισμός Επιτροπής Πιστοποίησης Έργων Leader
Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα
ΥΑ 1577_Λεπτομέρειες εφαρμογής
1η Τροποποιηση KYA 401
1η Τροποποιηση ΥΑ 1577
2η Τροποποιηση ΥΑ 1577
3η Τροποποιηση ΥΑ 1577
Υπεύθυνη Δήλωση Επενδυτών - Δημόσια 'Εργα
Υπεύθυνη Δήλωση Επενδυτών - Δημόσια 'Εργα Εκσυγχρονισμός