Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Πιερίας, η ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε. Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 540.000,00 € αφορά παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα σχετικές με:
1. Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών παρέμβασης
2. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 12/02/2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 11/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης και στα συνημμένα αρχεία της.

KEIMENO ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ