Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης εκτυπώσεων εντύπων, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης-εμψύχωσης του Μέτρου 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD)–LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»-1η προκήρυξη (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα).