Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΙΕΡΙΩΝ

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές
και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που υλοποιούνται για πρώτη φορά στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο και αποκρυσταλλώνουν μια νέα
πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της αγροτικής υπαίθρου. Οι καινοτόμες αυτές δράσεις
συνδυάζουν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων με την ταυτόχρονη υλοποίηση δημοσίων τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
· βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής
· βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Υπαίθρου
· διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, (αγρότες και μη, Νομικά και Φυσικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς και ΟΤΑ) να καταθέσουν προτάσεις που θα έχουν σχέση :
· τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες
· επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
· την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος
· την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία της αγροτικής κληρονομιάς κλπ

Η επιχορήγηση των φορέων κυμαίνεται μεταξύ 55% και 100% ανάλογα με τη δράση και τον φορέα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις επιδοτούμενες ενέργειες και έργα καθώς επίσης και αναλυτικοί Οδηγοί και φάκελοι υποψηφιότητας θα δίδονται από την Κεντρική Δομή: ΑΝΚΟ Α.Ε.
Καθώς και από τις κατά τόπους Αντένες : ΑΝΚΑΣ, ΑΝΓΡΕ, ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ


Στα πλαίσια του Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΙΕΡΙΩΝ (2002-2008) στο Νομό Πιερίας εγκρίθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού κόστους 5.010.925,55 Ευρώ. Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.


Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΙΕΡΙΩΝ - Νομοθεσία. Κατεβάστε το αναλυτικό αρχείο.