Ορισμός Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» /Μέτρου 8.3.3 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας_82/10/22-2-2023