Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

18-4-2018

CLLD/ LEADER
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (95/16-4-2018)
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 και 19.2.5 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται  αναλυτικά για κάθε υποδράση στο αρχείο «1η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων 19.2».

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.142.500,00 € με την παρούσα πρόσκληση.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 18-04-2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 27-06-2018

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α., εντός πέντε ημερολογιακών ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ακολουθούν οι οδηγίες, τα έντυπα, τα υποδείγματα και τα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στήριξης - ΟΠΣΑΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ M2713279 - ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ.

Εκπαιδευτικό Βίντεο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Βασικά Έγγραφα Πρόσκλησης:
Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοσίων Έργων 19.2
1η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων 19.2

Οδηγοί Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης Υποδράσεων:
2.4.1  Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 19.2.4.1
2.4.2  Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 19.2.4.2
2.4.3  Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 19.2.4.3
2.4.4  Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 19.2.4.4
2.4.5  Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 19.2.4.5
2.5.1 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης 19.2.5.1

Αρχεία προς συμπλήρωση και υποβολή από το δικαιούχο με την αίτηση στήριξης :
1.Α. Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης Δράσης 19.2.4
1.Β. Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης Δράσης 19.2.5
3. Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης-Δ1
4. Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών-Δ2
5. Προδιαγραφές  για  μελέτη ανάπλασης οικισμού  (όπου απαιτείται)
6. Περιεχόμενα φακέλου δημόσιας σύμβασης
10. Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020
11.Α Ερωτηματολόγιο έργων σύγχρονου πολιτισμού  (όπου απαιτείται)
11.Β Ερωτηματολόγιο έργων πολιτισμού  (όπου απαιτείται)
12. Σχέδιο Απόφασης Υποέργου με Ίδια  Μέσα (όπου απαιτείται)
13. Υπολογισμός Καθαρών Εσόδων  Πράξεων (όπου απαιτείται)
20.2 Τεχνική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου-Υπόδειγμα Πίνακα στελέχωσης τεχνικής υπηρεσίας 
20.3 Τεχνική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου-Υπόδειγμα προγραμματικών συμβάσεων (όπου απαιτείται)
21. Πίνακας προϋπολογισμού εργασιών

Υποστηρικτικό υλικό αίτηση στήριξης :
7. Πίνακας τιμών μονάδος κατασκευαστικών εργασιών (εκτός δημοσίων έργων)
8. Κατάλογος με ορεινές & μειονεκτικές περιοχές
9. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
14. Οδηγίες συμπλήρωσης Ε.I.1_4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 301015
20.1 Τεχνική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου - Άρθρο 44 Ν.4412/2016

Ενημερωτικό υλικό προκήρυξης :
15. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη
16. Υπόδειγμα επιστολής συμπληρωματικών στοιχείων
17. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης
18. Υπόδειγμα Απόρριψης

Θεσμικό πλαίσιο προκήρυξης :
19. Υ.Α. 13215/30-11-2017 (παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα Υπομέτρου 19.2)

Χρήσιμες συνδέσεις :
ΟΠΣΑΑ 2014-2020
Οδηγίες για την πρόσβαση των δικαιούχων στο ΟΠΣΑΑ

Χάρτες Περιοχής Παρέμβασης

Κατεβάστε το σύνολο των αρχείων της πρόσκλησης εδώ