Η εταιρεία - Προφίλ

Είκοσι και πλέον χρόνια πετυχημένης και δημιουργικής αναπτυξιακής πορείας, συμπληρώθηκαν  από την ίδρυση (Αύγουστος 1991) της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης, με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Οι δραστηριότητές της εντάσσονται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία, για περισσότερη και ουσιαστική αποκέντρωση, συμβάλλοντας ενεργά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων, συντονίζοντας όλους τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς του Νομού.

Η καταγραφή, η έρευνα, η προώθηση, η υποστήριξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης.

Στρατηγική της εταιρείας είναι η συμβολή της στην ανάδειξη, αξιοποίηση, προβολή, ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία του φυσικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την βιοτεχνική ανάπτυξη του Νομού Πιερίας.


Στόχος

Η εταιρεία παράλληλα με τον συμβουλευτικό και τεχνικό χαρακτήρα της, προωθεί καινοτόμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση εθνικών πόρων και κοινοτικών κονδυλίων, συνεργαζόμενη με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους παραγωγικούς - αναπτυξιακούς και θεσμικούς φορείς του Νομού.


¶ξονες Ανάπτυξης

Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν τον πρωτογενή - δευτερογενή - τριτογενή τομέα, όπως, στήριξη της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, μεταφορά και εφαρμογή νέας τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, την υλοποίηση έργων υποδομής, αξιοποιώντας την δυνατότητα συνεργασίας, δικτύωσης και εμπειρίας σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο.

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την συνεχιζόμενη έρευνα και ανάλυση των χαρακτηριστικών που επιδρούν στην διάρθρωση του ιδιαίτερου δυναμικού της περιοχής.
Ενημέρωση, σύνδεση και επικοινωνία των τοπικών φορέων προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Κατάρτιση και δια βίου κατάρτιση και επιμόρφωση του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού.

Στήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών ολοκληρωμένης ανάπτυξης προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, αξιοποίησης ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και κληρονομιάς με την παράλληλη προβολή των πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Υποστήριξη πρωτοβουλιών ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας, την πληροφόρηση που προέρχεται από την διερεύνηση βιώσιμων και ανταγωνιστικών επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας τις διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες.