ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο» στα πλαίσια της πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνική ζωή και την απασχόληση»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Transfer and dissemination of the values of sustainable tourism carried by the network of emblematic mountains of the Mediterranean hinterland through the process of developing ecoitineraries set up as part of the EMbleMatiC project», που είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «INTERREG MED».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία σχεδίου δράσης για το μέλλον της έξυπνης γεωργίας στην  περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (Action plan for the future of Smart farming in the BSB area)», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Black Sea.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη για την δημιουργία οδηγού μεταφοράς αποτελεσμάτων (replication transfer guide) έργου, από Εμπειρογνώμονα που θα ομαδοποιήσει τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους στις εμπλεκόμενες περιοχές και θα δημιουργήσει οδηγό μεταφοράς αποτελεσμάτων (replication transfer guide)», του έργου BSB Smart farming, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Black Sea».