ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Δράσεις ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας»
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο»
Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας ατόμων αιτούντων άσυλο»
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER/CLLD ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «Υποστήριξη για τον καθορισμό των στοιχείων και των προδιαγραφών που απαιτούνται για την κατασκευή της ηλεκτρονικής εφαρμογής, «Πλατφόρμας» του έργου BSB Smart farming, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης την εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής συστημάτων «έξυπνες καλλιέργειες» στο Ν. Πιερίας και αξιολόγηση της ετοιμότητας για την εφαρμογή τους» στο πλαίσιο του έργου BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Διδακτικό υλικό, εργαλεία και μεθοδολογία προσέγγισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», στο πλαίσιο του έργου YOUTH 4 EMBLEMATIC MOUNTAINS (Y4EMM), ERASMUS+