ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» - Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».
5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/CLLD ΕΓΤΑΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER/CLLD ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση πέντε Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
5η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 29/11/2023
4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
4η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Τεσσάρων (4) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Μελέτη τεσσάρων κυκλικών κόμβων κίνησης στην Π.Ε. Πιερίας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση έντεκα (11) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Ν. Πιερίας