ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ του έργου: 19.4 «Στήριξη για τις δαπάνες εμψύχωσης ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Πιερίας» στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωσης/ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού
Ορισμός Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» /Μέτρου 8.3.3 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας_73/3/8-11-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα της υπηρεσίας που αφορά την «Καταγραφή μέσω έρευνας και Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον οινοποιητικό κλάδο», (Δράση A.2.1 και Α.2.2), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Green Vinum: Τεχνικές Αειφορίας και Ενεργειακή Απόδοση στον οινικό τομέα» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία».
Δημοσιοποίηση Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος CLLD/ Leader Αλιείας Πιερίας
TENDER PROCEDURE NOTICE FOR OFFER SUBMISSION FOR THE CONCLUSION OF SERVICE CONTRACT for the project: “Appointment of external expert for the service: “Organization of meetings, workshops and international conferences” for the organization and reporting meetings (Action A.1.2), workshops (Action A.3.1) and international conference (A.5.3) under the Action “Network of Emblematic Mediterranean Mountain Areas 2 (EMbleMatiC 2)” of the “Rural Development Program of Greece 2014-2020 (RDP), Measure 19, Sub-measure 19.3 - Translocal and Transnational Cooperation. Code OPSAA 0030380875”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα της υπηρεσίας που αφορά την «Δημιουργία Εγχειριδίου Βιώσιμου Τουρισμού για Εμβληματικές Ορεινές Παράκτιες Περιοχές της ενδοχώρας», (Δράση A.2.1), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία. Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030380875».
Δημοσιοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης, με υπερδέσμευση, Αξιολογημένων προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ.
Δημοσιοποίηση 3ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος Leader/CLLD Πιερίας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”-Οικονομολόγος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”- Μηχανικός
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα Περιβάλλοντος ΟΤΑ του Νομού Πιερίας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη σε θέματα Περιβάλλοντος ΟΤΑ του Νομού Πιερίας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση επτά (7) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με συνολικά επτά (7) επιστήμονες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τμήματος Προγραμματισμού σχεδιασμού & ωρίμανσης έργων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση οκτώ (8) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με επιστήμονες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τμήματος Προγραμματισμού σχεδιασμού & ωρίμανσης έργων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»