ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η Πιερική Αναπτυξιακή καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 05/04/2023
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης: 09/06/2023

Αναλυτικά την πλήρη Πρόσκληση με τα Συνημμένα της και όλο το αναλυτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν:

Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων

Πρόσκληση

2η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων 19.2

Συνημμένα Πρόσκλησης

1 Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης Δράσης 19.2.4/ Παράρτημα
2.1 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης Υποδράσεων 19.2.4.1 (Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων, Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
2.2 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης Υποδράσεων 19.2.4.2 (Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων, Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
2.3 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης Υποδράσεων 19.2.4.3 (Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων, Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
2.4 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης Υποδράσεων 19.2.4.5 (Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων, Απαραίτητα Δικαιολογητικά)
3 Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης Δ1
4 Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών Δ2
5 Προδιαγραφές  για  μελέτη ανάπλασης οικισμού
6 Περιεχόμενα φάκελου δημόσιας σύμβασης
7 Πίνακας τιμών μονάδος κατασκευαστικών εργασιών (εκτός δημοσίων έργων)
8 Κατάλογος με ορεινές & μειονεκτικές περιοχές
9 Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
10 Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020
11 Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού
12 Σχέδιο Απόφασης Υποέργου με Ίδια  Μέσα
13 Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα
14 Οδηγίες συμπλήρωσης Υπολογισμός Καθαρών Εσόδων  Πράξεων
15 Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη
16 Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με επεξηγήσεις
17 Επιστολή συμπληρωματικών στοιχείων 19_2
18 Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης
19 Θεσμικό πλαίσιο Υπομέτρου 19.2
20.1 Τεχνική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου – Άρθρο 44 του Ν. 4412/2016
20.2 Τεχνική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου – Υπόδειγμα Πίνακας Στελέχωσης
20.3 Τεχνική Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου – Υπόδειγμα Προγραμματικών Συμβάσεων
21 Πίνακας προϋπολογισμού εργασιών
22.1 Πληροφοριακό υλικό 2ης πρόσκλησης: Συνοπτικές Οδηγίες Υποβολής Αιτήματος Στήριξης
22.2 Πληροφοριακό υλικό 2ης πρόσκλησης: Συνοπτικές Οδηγίες Υποβολής Ενστάσεων
22.3 Πληροφοριακό υλικό 2ης πρόσκλησης: Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων (υποδ. ύδατος)
22.4 Πληροφοριακό υλικό 2ης πρόσκλησης: Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων