ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ»

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης: «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης Ν. Πιερίας» (MIS 5064429)

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σαράντα (40) ωφελούμενων ανέργων, σε 2 τμήματα των 20 ατόμων, σε προγράμματα διάρκειας 136 ωρών (100 ώρες θεωρία και 36 ώρες πρακτική άσκηση) και στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Συγκεκριμένα:

1. Πρόγραμμα κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» με Πιστοποίηση.

2. Πρόγραμμα Κατάρτισης 20 ανέργων με τίτλο: «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» με Πιστοποίηση.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ / ΕΠΑΛΘ Ν. Πιερίας περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού Πιερίας, εξαιρούμενης της Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).