ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού:

α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και  

β) σύστημα τηλεδιάσκεψης