ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Στήριξη για τις δαπάνες εμψύχωσης ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Πιερίας»