ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/CLLD,  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: 

«Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα), στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Στήριξη για τις δαπάνες εμψύχωσης ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή του Νομού Πιερίας»