ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Transfer and dissemination of the values of sustainable tourism carried by the network of emblematic mountains of the Mediterranean hinterland through the process of developing ecoitineraries set up as part of the EMbleMatiC project», που είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «INTERREG MED».