ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα της υπηρεσίας που αφορά την «Δημιουργία Εγχειριδίου Βιώσιμου Τουρισμού για Εμβληματικές Ορεινές Παράκτιες Περιοχές της ενδοχώρας», (Δράση A.2.1), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία. Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030380875».