ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα της υπηρεσίας που αφορά την «Καταγραφή μέσω έρευνας  και Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον οινοποιητικό κλάδο», (Δράση A.2.1 και Α.2.2), στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Green Vinum: Τεχνικές Αειφορίας και Ενεργειακή Απόδοση στον οινικό τομέα» του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία».