ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  του έργου: Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη την κατάρτιση σχεδίου εκτίμησης και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων του έργου: EMbleMatiC Plus