ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου: «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας: «Μετάφραση κειμένων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αντίστροφα των απαιτούμενων εγχειριδίων, ερωτηματολογίων, εμπειρογνωμοσυνών, εντύπων» για την υλοποίηση των διακρατικών συνεργασιών: Α) «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030380875 και Β) Αειφόρες τεχνικές και εξοικονόμηση ενέργειας στον οινοποιητικό κλάδο «Green Vinum» Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030381070, του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ)