ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A που θα γίνει την 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. 16ης Οκτωβρίου 17Β-Κατερίνη, 2ος όροφος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30ης χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)(ν.4308/2014).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2021.

3. Διάφορες ανακοινώσεις – αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει μέχρι τις 20/07/2022 να μας αποστείλετε απόφαση του Συμβουλίου του φορέα σας για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και το άρθρο 18-27 του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα, στο ίδιο τόπο την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ