«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στους στρατηγικούς κλάδους της περιοχής παρέμβασης

Η παρέμβαση αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων άνεργων της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων τους και την απόκτηση δεξιοτήτων στους στρατηγικούς κλάδους όπως έχουν προσδιοριστεί στην στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ και ΕΚΤ της περιοχής εφαρμογής. Ως κλάδοι ενδιαφέροντος ορίζονται η τυποποίηση-μεταποίηση αγροτικών/αλιευτικών προϊόντων, ο τουρισμός, η οινοποιία και η γαστρονομία.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι από την περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ/ ΠΑΑ /ΕΚΤ που περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του νομού, εξαιρούμενης της Δ.Κ. Κατερίνης (εντός σχεδίου περιοχή).

Στο πλαίσιο του υποέργου θα επιλεγούν 40 ωφελούμενοι άνεργοι, για την ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων τους μέσω της διενέργειας σεμιναρίων συνδυαστικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Θα υλοποιηθούν δράσεις:
-Κατάρτισης, σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα στους τομείς ενδιαφέροντος
-Πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ωφελουμένων, βάσει του προτύπου ISO 17024 μετά από εξέταση στα αντικείμενα της κατάρτισης. Η πιστοποίηση θα γίνει με σχήματα – πιστοποιητικά φορέων οι οποίοι τα οποία αναγνωρίζονται από την διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Προϋπολογισμός: 63.173,91€

© Copyright - ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε. - designed by minimal.gr