ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/ LEADER)» ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 212/03.04.2023 2ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Πιερίας ως προς τα Παραρτήματα «Οδηγός διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης» των υποδράσεων 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3 και 19.2.4.5 (Ενότητα 1. Κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων και Ενότητα 2. Οδηγίες για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας πράξεων).

Ειδικότερα, προστίθενται τα κριτήρια επιλεξιμότητας πράξεων:

· 19.2Δ_138 «Μη σύγκρουση συμφερόντων για την υλοποίηση της πράξης

· 19.2Δ_147 «Εξετάζεται η ωριμότητα της πράξης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. 212/03.04.2023 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων αιτήσεων στήριξης.

Αναλυτικότερα, δείτε τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης  που τροποποιούνται: