Υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2021 η υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση με θέμα ««ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)» με Δημόσια Δαπάνη 1.250.128,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος Ν. Πιερίας, που είχε προκηρύξει η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Υπεβλήθησαν συνολικά είκοσι (20) προτάσεις, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 3.383.728,16 ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό 6.767.456,32 ευρώ.

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με στόχο την αναβάθμιση και διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού προϊόντος και την δημιουργία τουριστικών μονάδων με διακριτή ταυτότητα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη, αξιοποιώντας το μεγάλο παράλιο μέτωπο της περιοχής.

Οι επενδύσεις που θα αξιολογηθούν θετικά και θα ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό και στους επισκέπτες και σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής των προτάσεων η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. και  Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Πιερική Αναπτυξιακή, τα μέλη του Δ.Σ. και τα  στελέχη της, συνεχίζουμε τον τοπικό σχεδιασμό δράσεων, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών του νομού μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σχεδίων που αφορούν τις αλιευτικές περιοχές του νομού μας αυτή τη φορά. Μέσω της συγκεκριμένης πρόκλησης προσελκύουμε επενδύσεις στην ύπαιθρο του νομού και φροντίζουμε παράλληλα για την αειφόρο και διατηρήσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Πιερίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας με δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας».