ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER/CLLD ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Μίας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)