ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία σχεδίου δράσης για το μέλλον της έξυπνης γεωργίας στην  περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (Action plan for the future of Smart farming in the BSB area)», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Black Sea.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη για την δημιουργία οδηγού μεταφοράς αποτελεσμάτων (replication transfer guide) έργου, από Εμπειρογνώμονα που θα ομαδοποιήσει τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους στις εμπλεκόμενες περιοχές και θα δημιουργήσει οδηγό μεταφοράς αποτελεσμάτων (replication transfer guide)», του έργου BSB Smart farming, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Black Sea».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου στον τομέα της  γεωργίας στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας με ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών» στο πλαίσιο του έργου BSB-908 Smart Farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”-Ειδικός Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Π.Ε